Gaat u ook voor meer resultaat? Neem dan contact met ons op! We're just one click away... 0488 - 429375 info@creating4u.nl

Het zal niemand zijn ontgaan: de VAR is verdwenen en de Wet DBA heeft haar intrede gedaan. Dit betekent dat de ZZP’er en opdrachtgever vanaf nu moeten werken met modelovereenkomsten. Leuk bedacht van de Belastingdienst, maar het opstellen van een dergelijke modelovereenkomst is omslachtig. Daar hebben wij samen met mr. Suzanne Meijers van Arbeidsrechtnieuws.nl iets op gevonden: de Modelovereenkomstgenerator.

Met de Modelovereenkomstgenerator genereert u in enkele kliks gratis online een modelovereenkomst. De modelovereenkomsten die als basis dienen zijn gecontroleerd door arbeidsrechtadvocaat mr. Suzanne Meijers.

Op dit moment zitten er twee modelovereenkomsten in de generator: het model “geen gezagsverhouding” en het model “geen vervanging”. De modelovereenkomsten zijn gebaseerd op die van de Belastingdienst, maar elk model is aangevuld met enkele andere artikelen die zeer bruikbaar zijn voor de praktijk. Welke variant is nu het beste om te gebruiken? Suzanne Meijers legt het hieronder uit.

Geen werkgeversgezag
Ten aanzien van dit model is het de vraag of er sprake is van daadwerkelijk werkgeversgezag of meer van het geven van aanwijzingen. Van belang is dat met name het volgende naar voren komt in de overeenkomst van opdracht, maar met name in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer:

 1. De opdrachtnemer heeft de volle verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
 2. De opdrachtnemer deelt de werkzaamheden zelf in.
 3. Voor zover nodig mag er wel afstemming plaatsvinden met de opdrachtgever ingeval van samenwerking met anderen.
 4. Indien noodzakelijk richt opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden van de opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de werkzaamheden geheel zelfstandig.
 6. Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.
 8. Opdrachtgever verklaart zich akkoord met het feit dat de opdrachtnemer ook werkzaamheden voor andere opdrachtgevers verricht.

Is het bovenstaande van toepassing in uw geval? Zo niet, dan is het model van vrije vervanging wellicht beter werkbaar.

Vrije vervanging
Ik hoor uit de praktijk voornamelijk geluiden die erop wijzen dat dit een gemakkelijker model is om te volgen.

Het uitgangspunt van dit model van de Belastingdienst is dat er geen verplichting is tot persoonlijke arbeid. De opdrachtnemer moet zich vrij kunnen vervangen. Zekerheidshalve wil ik de onderstaande tekst die van de Belastingdienst zelf afkomstig niet onthouden (cursief).

“Let op! Veel situaties die in de praktijk voorkomen, worden volgens het Burgerlijk Wetboek niet aangemerkt als vrije vervanging. In die gevallen kunt u aan deze overeenkomst op dit onderdeel geen zekerheid ontlenen. Er is bijvoorbeeld géén sprake van vrije vervanging:

 1. als de opdrachtnemer zich slechts met toestemming van de opdrachtgever door een derde mag laat vervangen (art.7:659 BW);
 2. als de opdrachtgever de vervanging zelf regelt;
 3. als de opdrachtnemer zich mag laten vervangen door een derde, die deel uitmaakt van een aan de opdrachtgever bekende of gesloten ‘pool’ van personen.”

Bij een recht op vrije vervanging beslist de opdrachtnemer zelfstandig of hij of zij zich laat vervangen en door welke persoon. Als de opdrachtnemer wel een meldingsplicht heeft, doet dat op zich niets aan de vrijheid af. Maar, de opdrachtgever heeft geen enkele zeggenschap over de keuze van de vervanger. Het moeten voldoen aan een objectief en noodzakelijk criterium (zoals bijvoorbeeld het door de vervanger beschikken over een rijbewijs als dit voor de werkzaamheden noodzakelijk is) doet niet af aan de beslissingsvrijheid van de opdrachtnemer.

De Belastingdienst wijst er verder op dat het recht om zich vrij te laten vervangen moet passen bij de opdracht en moet stroken met de werkelijke verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zoals in alle gevallen geldt dat het niet voldoende is als het alleen op papier staat. De werkelijkheid moet dus overeenkomen met wat er op schrift is afgesproken met elkaar. Hoe controleert de Belastingdienst dat dan?

“Bij een beoordeling achteraf kan, in twijfelgevallen, het feit dat vervanging op initiatief van de opdrachtnemer niet of nauwelijks daadwerkelijk is voorgekomen, een licht werpen op de werkelijke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bestaande verhoudingen”, aldus de Belastingdienst.

In theorie is men het erover eens dat dit lastig uitvoerbaar zal zijn voor de Belastingdienst. In de praktijk moet dit uiteraard nog blijken.

Modelovereenkomstgenerator
Vanuit ons eigen vakgebied zijn mr. Suzanne Meijers en ik dagelijks bezig om ondernemers verder te helpen met hun onderneming. Gemak en snelle service staan daarbij voorop. Vandaar dat het idee ontstond om samen deze modelovereenkomstgenerator te ontwikkelen.

Ga dus snel naar www.modelovereenkomstgenerator.nl om uw eigen modelovereenkomst snel, eenvoudig en gratis te genereren. En heeft u nog vragen over de generator of de modelovereenkomst die u opgesteld heeft, neem dan contact met ons op!